ANBI & Jaarcijfers

ANBI
Een Stichting of vereniging kan de ANBI status verkrijgen door de fiscus te vragen haar als ANBI aan te wijzen. De belangrijkste voorwaarde is dat de instelling voor tenminste 90% het Algemeen Nut beoogt. ANBI staat dan ook voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Bijkomende voorwaarden zijn o.a. de onafhankelijkheid van de Stichting en het beloningsbeleid van de bestuurders.
Vanaf 2008 is er een stroom aan regelgeving voor de ANBI op gang gekomen, zoals de Geefwet per 1 januari 2012, die het mogelijk maakt giften te doneren aan ANBI´s en de gift op het belastbare inkomen in mindering te brengen.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 zijn de ANBI´s verplicht een aantal gegevens op elektronische wijze (via de website)openbaar te maken om meer transparantie verkrijgen en zo misbruik te voorkomen. Bovendien zijn deze gegevens relevant om de fiscale status te behouden.
De belastingdienst heeft de Stichting Wijnconcerten Vlaardingen erkend als een ANBI, tevens culturele instelling met ingang van 1 januari 2014.
Het fiscaal nummer (voor de omzetbelasting)  is 8080.98.469
De Stichting heeft een eigen website www.Stichting Wijnconcerten Vlaardingen.nl. en daarop worden als gevolg van de nieuwe wetgeving de onderstaande gegevens vermeld.

 1. Naam van de instelling: Stichting Wijnconcerten Vlaardingen
 2. Contactadres: Nieuwstraat 1, 3134 EP Vlaardingen, telefoon 010-4347230,
 3. E-mailadres: info@wijnconcerten.nl
 4. De Stichting is bij notariële akte opgericht op 12 februari 1999 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24291596
 5. Het huidige bestuur bestaat uit:
  Voorzitter de Heer A.P.M.G. Hosman
  Secretaris: Mevrouw. L.M.Hageman
  Penningmeester: Mevrouw. L.M.Hageman,
  De bestuursleden zijn (gezamenlijk)met een andere bestuurder bevoegd.
  De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding.
  Indien de stichting ophoudt te bestaan zal het vermogen dat overblijft besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 6. De activiteiten van de stichting vallen onder SBI-code 9002-Dienstverlening voor uitvoerende kunst.
 7. De activiteiten zijn: het organiseren van concerten en andere evenementen van culturele aard. In 2013 zijn zeven openbare concerten georganiseerd,
 8. De jaarrekening wordt door Interwork Administratiekantoor te Schiedam opgesteld aan de hand van de dagafschriften van de ABNAMRO-bank  (IBAN NL31ABNA0519152441. BIC: ABNANL2A) en de interne gegevens zoals verstrekt door het bestuur. Het laatste jaarverslag is door het bestuur in de vergadering van 18 januari 2017 goedgekeurd en vastgesteld. .

Onderstaand de verkorte balans 2015 en 2016 in tabelvorm.

Jaarcijfers    
   
Balans 2015   2016
       
activa 1.503 1.500
belastingen 564   1.253
overige vorderingen 2.044   1.494
liquide middelen 8.972   8.317
totaal activa 11.580   11.064
       
       
       
kapitaal 6.354   6.202
belastingen -   801
overige schulden 6.729   6.362
totaal passiva 13.083   12.564
       
Winst- en verliesrekening      
netto-omzet 23.894   24.890
       
Inkoopwaarde omzet 22.076   22.155
Overige kosten -2.127   -2.149
fin. resultaat -160   -164
bedrijfsresultaat 151   535
       

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst. Met musici worden contracten voor de duur van hun optreden afgesloten.
Voor het jaar 2017 zijn in totaal zeven concerten gepland.
Van het Fonds Podiumkunsten wordt een subsidie ontvangen die is gebaseerd op het verschil tussen de betaalde honoraria en de ontvangsten uit verkochte tickets.
Mede op grond hiervan verwacht het bestuur het jaar 2014 met een klein positief saldo te kunnen afsluiten. Zeker als wij donaties en giften ontvangen.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (mits positief).

 

Sponsors